Disclaimer

Deze website is eigendom van Wif Pellegrims:
Leegheid 24, B-2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)485 32 91 13
BTW: BE 0632 306 970

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Onze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen.
 2. Onze offertes gelden maar ten titel van inlichting.
 3. Het order verbindt de klant, doch verbindt de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging.
 4. Indien de koper op het voorziene tijdstip de goederen niet afhaalt, mag hij zich niet meer op de vroeger vastgestelde leveringstermijnen beroepen. Wij behouden ons tevens het recht voor om na verloop van 15 dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Wij behouden ons tevens het recht voor vergoeding te eisen voor de schade die wij geleden hebben ingevolge de niet- of niet-tijdige afhaling.
 5. De leveringstijden gelden slechts als aanwijzing. De laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot vergoeding of weigering de goederen in ontvangst te nemen.
 6. De verkoper is ontlast van iedere verantwoordelijkheid in geval van overmacht. Hij behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering te verlengen, zolang de overmacht duurt.
 7. De overeenstemmende uitvoering wordt slechts gewaarborgd mits de gebruikelijke afwijkingen.
 8. Voor zichtbare gebreken moet onmiddellijk of binnen zeer korte termijn worden geprotesteerd. Bij voortverkoop verplicht de koper zich ertoe de bijzondere garantievoorwaarden van zijn leverancier aan zijn afnemers over te maken.
 9. De betalingen dienen te gebeuren 30 dagen einde maand.
 10. Elke niet op de overeengekomen vervaldag uitgevoerde betaling zal intrest opbrengen van 1% per maand, van rechtswege en zonder aanmaning. Bovendien zal elke niet op de vervaldag betaalde factuur, van rechtswege en zonder aanmaning, worden verhoogd met 10% als schadebedrag, met een minimum van € 125.
 11. Bij niet-naleving van de verplichtingen van de koper, heeft de verkoper het recht de leveringen stop te zetten. Bovendien kan de verkoper, indien de per aangetekende brief verstuurde aanmaning zonder gevolg bleef gedurende 15 dagen, dit contract beschouwen als ontbonden voor het geheel of verbroken voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, en dit onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
 12. In geval van betwistingen, zijn uitsluitend de rechtbanken van Mechelen bevoegd.
 13. De Belgische wet is van toepassing op deze overeenkomst.

Algemene voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan W. Pellegrims. of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

W. Pellegrims levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Die trachten we zo snel mogelijk recht te zetten. W. Pellegrims kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. W. Pellegrims geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

Privacybeleid

W. Pellegrims hecht belang aan uw privacy en respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor e-mailverkeer nadat u zelf contact met ons opneemt. Gegevens worden niet bewaard of doorgegeven aan derde partijen.